Kansrijk en passend onderwijs voor ieder kind!

Binnen de driehoek kind-leerkracht-ouder staat de veiligheid van het kind centraal. Wij bieden een krachtige leeromgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en waarbij talent en ambitie leidend zijn. Uw kind zien we als een individu én als lid van een groep die wordt uitgedaagd tot zelfkennis, zelfsturing en verantwoordelijkheid binnen het onderwijs van de SWS de Syl.

Visie

Onze visie is gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • SWS de Syl is een school voor en van de gemeenschap, die open staat en respect heeft voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
  • de kwaliteit van ons onderwijs wordt voortdurend getoetst en gelegitimeerd. De kwaliteitseisen voldoen aan de norm die de Onderwijsinspectie hanteert.
  • wij bieden Passend Onderwijs. Dit betekent dat de zorg en begeleiding past bij de ontwikkeling van de leerling en de mogelijkheden binnen de school op basis van zorgvuldige analyse en beoordeling.
  • we zien ICT als een middel om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en hen voor te bereiden op de toekomst.
  • de school is een actieve school met een uitnodigende houding naar kinderen, ouders en omgeving. We leren kinderen waarden en normen, we leren ze samen te werken, problemen op te lossen en een ieder in zijn waarde te laten.
  • SWS De Syl hanteert het concept groepsdynamisch onderwijs.

We streven ernaar zowel cognitief als sociaal-emotioneel een stevige basis te leggen bij ieder kind, zodat na 8 jaar onderwijs op SWS de Syl uw kind met passende bagage naar het vervolgonderwijs gaat.

Identiteit

SWS de Syl is een samenwerkingsschool. Dit betekent dat de christelijke en openbare identiteit evenredig aan bod komen.
Iedere dag wordt er gestart met een dagopening volgens de methode Trefwoord. Bij de ene les ligt de nadruk op de christelijke identiteit, bij de andere les ligt de nadruk op de openbare identiteit.
De directeur en leerkrachten geven met inachtneming van de beschreven uitgangspunten nader vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke lessen. De identiteitscommissie controleert en geeft input aan het proces identiteit op de SWS de Syl.
Feesten worden gezamenlijk gevierd. Bij identiteitsgebonden feesten (Kerst, Pasen) komen elke keer zowel Bijbelse als niet-Bijbelse aspecten aan de orde. De invulling van de vieringen is aan de leerkrachten in overleg met de identiteitscommissie.

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van beide richtingen (openbaar en christelijk). Samen met de medezeggenschapsraad draagt zij zorg voor een breed draagvlak met betrekking tot de ontwikkeling, evaluatie en besluitvorming op het gebied van levensbeschouwelijke aspecten van het onderwijs.

De identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:
Natascha v.d. Laan - voorzitter
Reina Hilarides - secretaris
Doetie v.d. Meij
Jitse Porte
Miranda Rozenga
Sjoerd Jan v.d. Meij
Mindert Wouda

Vanuit het team worden Minke van der Molen en Jacoba Wijbenga toegevoegd als ‘lid’ met raadgevende stem.